Juridische woorden­lijst

Rechtsgebieden: ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en procesrecht

A

 

B

 

C

 

D

 • dagvaarding
 • deadlock situatie
 • debiteur
 • decharge
 • declaratoir vonnis
 • deelneming
 • default
 • deponeringsplicht
 • derdenbeding
 • derdenbescherming
 • derdenbeslag
 • derogerende werking
 • deskundigenadvies
 • deskundigenbericht
 • deurwaarder
 • directeur
 • directie
 • directiereglement
 • disculpatie
 • disculperen
 • distributieovereenkomst
 • dividend
 • dividenduitkering
 • dochter
 • dochtermaatschappij
 • doel (statuten vennootschap)
 • doelomschrijving
 • doeloverschrijding
 • drag along
 • drag along regeling
 • duurovereenkomst
 • dwaling
 • dwangsom
 • dwingend recht

 

E

 • earn-out
 • economisch eigendom
 • eed
 • eigen schuld
 • eigen vermogen
 • eigendom
 • eigendomsvoorbehoud
 • eindarrest
 • eindarresten
 • eis in reconventie
 • eiser
 • elektronische handtekening
 • emissie van aandelen
 • enquêteprocedure
 • entameren
 • ernstige tekortkoming
 • escrow
 • exceptie van onbevoegdheid
 • executeur
 • executie
 • executiegeschil
 • executiekortgeding
 • executoriaal beslag
 • executoriale titel
 • exequatur
 • exhibitieplicht
 • exoneratiebeding
 • exoneratieclausule
 • exploit
 • exploot

 

F

 • failliet
 • faillissement
 • feitelijk beleidsbepaler
 • financieringsvoorbehoud
 • fishing expedition
 • forumkeuze
 • forumkeuzebeding
 • forumkeuzeclausule
 • franchise
 • franchise contract
 • franchiseovereenkomst
 • franchising
 • fusering
 • fusie

 

G

 • garantie
 • garantiebewijs
 • geappelleerde
 • geconsolideerde jaarrekening
 • gedaagde
 • gedaagde in hoger beroep
 • gederfde winst
 • geheimhouding
 • geheimhoudingsbeding
 • geheimhoudingsbepaling
 • geheimhoudingsclausule
 • geheimhoudingsovereenkomst
 • geheimhoudingsplicht
 • geheimhoudingsplicht advocaat
 • gekwalificeerde meerderheid (van stemmen)
 • gelijkheidsbeginsel
 • gemeenschap
 • geplaatst kapitaal
 • gerechtsdeurwaarder
 • geschillenregeling
 • gestort kapitaal
 • getuigenverhoor
 • getuigenverklaring
 • gevolgschade
 • gewichtige reden
 • gewone meerderheid
 • gezag van gewijsde
 • geïntimeerde
 • gift
 • gijzeling
 • goed
 • goede trouw
 • goodwill
 • griffiegeld
 • griffierecht
 • grijze lijst
 • groep
 • groepsmaatschappij
 • groepsvennootschap
 • grondrecht
 • grosse

 

H

 • handelingsonbekwaam
 • handelingsonbevoegd
 • handelingsonbevoegdheid
 • handelsnaam
 • handelsnaamrecht
 • handelsnaamwet
 • handelsovereenkomst
 • handelsregister
 • hardheidsclausule
 • Haviltex-criterium
 • herroeping
 • herziening
 • hoger beroep
 • holding
 • hoofdelijke aansprakelijkheid
 • hoofdelijkheid
 • hoofdsom
 • houderschap
 • houdstermaatschappij
 • hulppersoon
 • huurovereenkomst
 • hypotheek
 • hypotheekrecht

 

I

 • IE-recht
 • immateriële schade
 • impasse
 • in gebreke stellen
 • incasso
 • incasso kort geding
 • incassokortgeding
 • incassokosten
 • incorporatieleer
 • incorporatiestelsel
 • ingebrekestelling
 • inkomensderving
 • inkoop van aandelen
 • intellectueel eigendom
 • intellectueel eigendomsrecht
 • intentieverklaring
 • interim-dividend
 • intrekking van aandelen
 • inzagerecht

 

J

 • jaarrekening
 • jaarvergadering
 • jaarverslag
 • joint venture
 • juridische fusie
 • juridische splitsing
 • jurisdictie
 • jurisdictieclausule
 • JV

 

K

 • kadaster
 • Kamer van Koophandel
 • kapitaalbescherming
 • kapitaalvereiste
 • kapitaalvermindering
 • kernbeding
 • kettingbeding
 • klachtplicht
 • koop
 • koop op afbetaling
 • koop op afstand
 • koopakte
 • koopcontract
 • koopovereenkomst
 • kort geding
 • kostenveroordeling
 • kracht van gewijsde
 • KvK
 • kwade trouw
 • kwijting

 

L

 • lastgeving
 • lease
 • leasecontract
 • leaseovereenkomst
 • leasing
 • lenen
 • leningsovereenkomst
 • letselschade
 • levering
 • levering van aandelen
 • leveringsakte
 • lidmaatschap (vereniging)
 • lijfsdwang
 • Limited (company)
 • liquidatie
 • liquideren
 • liquiditeit
 • loon
 • Ltd.

 

M

 • maatschap
 • maatschappelijk kapitaal
 • machtiging
 • management-BV
 • mantelovereenkomst
 • materieel recht
 • materiële schade
 • meesleeprecht
 • meeverkooprecht
 • meineed
 • merkenrecht
 • minderheidsaandeelhouder
 • minimumkapitaal
 • misbruik van bevoegdheid
 • misbruik van omstandigheden
 • misbruik van recht
 • misleidende reclame
 • moedermaatschappij
 • mondelinge overeenkomst

 

N

 • NV
 • naamloze vennootschap
 • nader op te maken bij staat
 • nakoming
 • natrekking
 • natuurlijk persoon
 • natuurlijke verbintenis
 • niet toerekenbare tekortkoming
 • niet-ontvankelijk
 • nietig
 • nominale waarde
 • non-concurrentiebeding
 • non-conformiteit
 • non-existent besluit

 

O

 • octrooi
 • octrooirecht
 • OK
 • omkeringsregel
 • omzetschade
 • onbehoorlijk bestuur
 • onbehoorlijke taakvervulling
 • onder pari
 • onderbewindstelling
 • ondergeschiktheid
 • onderhandse akte
 • onderlinge waarborgmaatschappij
 • ondernemingskamer
 • ondernemingsoverdracht
 • ondernemingsraad (OR)
 • onderzoeksplicht
 • oneerlijke handelspraktijk
 • ongedaanmaking
 • ongedaanmakingsverbintenis
 • ongedaanmakingsverplichting
 • ongerechtvaardigde verrijking
 • onrechtmatig
 • onrechtmatige daad
 • onrechtmatige publicatie
 • onrechtmatigheid
 • onroerend goed
 • onroerende zaak
 • ontbindende voorwaarde
 • ontslag van instantie
 • onverschuldigde betaling
 • onvoorziene omstandigheden
 • onwetmatig
 • opdracht
 • opdrachtovereenkomst
 • openbaarmaking
 • opheffings kort geding
 • opheffingskortgeding
 • oproep
 • opschorten
 • opschortende voorwaarde
 • opschorting
 • opschortingsbevoegdheid
 • opschortingsrecht
 • OR
 • orderpapier
 • overdracht
 • overdracht van onderneming
 • overeenkomst
 • overeenkomst op afstand
 • overeenkomst van aanneming
 • overeenkomst van arbitrage
 • overeenkomst van bruikleen
 • overeenkomst van opdracht
 • overeenkomst van schenking
 • overgang van onderneming
 • overmacht
 • overnamebalans
 • OWM

 

P

 • pand (pandrecht)
 • pandgever
 • pandhouder
 • pandnemer
 • pandrecht
 • pandrecht op aandelen
 • parate executie
 • partijautonomie
 • passiva
 • patent
 • petitum (dagvaarding)
 • plicht tot ongedaanmaking
 • Portacabin-arrest
 • power of attorney
 • precontractuele fase
 • preferent schuldeiser
 • preferente vordering
 • prejudiciële vraag
 • prioriteitsaandeel
 • privaatrecht
 • procesgemachtigde
 • proceskostenveroordeling
 • procuratie
 • procuratiehouder
 • productaansprakelijkheid
 • proxy
 • publicatieplicht

 

Q

 • quorum

 

R

 • raad van commissarissen
 • raadsman
 • raadsvrouw
 • raamcontract
 • raamovereenkomst
 • recht van opschorting
 • recht van overpad
 • recht van reclame
 • recht van retentie
 • rechtsgevolg
 • rechtshandeling
 • rechtsmacht
 • rechtspersoon
 • rechtsverwerking
 • reclamatie
 • reclame
 • reclameren
 • reconventionele vordering
 • rectificatie
 • redelijkheid en billijkheid
 • reflexwerking
 • registeraandeel
 • regres
 • regresvordering
 • rekest
 • relatiebeding
 • relativiteitsbeginsel
 • request
 • restitutierisico
 • retentie
 • retentierecht
 • risicoaansprakelijkheid
 • roerende zaak
 • RvC

 

S

 • sale-and-leaseback
 • schadebeperkende maatregelen
 • schadestaat
 • schadestaatprocedure
 • schadevergoeding
 • scheidsman
 • schenken
 • schenking
 • schriftvervalsing
 • schuldeiser
 • schuldeisersverzuim
 • schuldeiserswanprestatie
 • schuldenaar
 • seponering
 • sepot
 • smaad
 • smartengeld
 • snelrecht
 • sommatie
 • sommatiebrief
 • splitsing
 • splitsingsakte
 • splitsingsreglement
 • spoedappel
 • spoedeisend belang
 • squeeze out
 • staande magistratuur
 • STAK
 • standaardbedingen
 • standaardbepalingen
 • statutair bestuur
 • statutaire zetel
 • statuten
 • statutenwijziging
 • stemovereenkomst
 • stemrecht
 • sterfhuisconstructie
 • steunvordering
 • stichting
 • Stichting Administratiekantoor (STAK)
 • stil pandrecht
 • stille vennoot
 • structuurregime
 • structuurvennootschap
 • stuiten
 • stuiting
 • subrogatie
 • surseance van betaling

 

T

 • tag along
 • tag along regeling
 • tantième
 • te kwader trouw
 • tegenclaim
 • tegeneis
 • tegenvordering
 • tekortkoming
 • tekortschieten
 • terme de grâce
 • toerekenbare tekortkoming
 • toezichthouder
 • toonderaandeel
 • toonderaandelen
 • transportakte
 • turboliquidatie
 • tussenkomen
 • tussenkomst
 • tussenpersoon

 

U

 • uitgifte van aandelen
 • uitkering
 • uitkoopprocedure
 • uitlenen
 • uitreiken
 • uitstel van betaling
 • uitstootprocedure
 • uitstootregeling
 • uitvoerbaar bij voorraad
 • uitvoerbaarheid bij voorraad
 • unanimiteit (van stemmen)

 

V

 • valsheid in geschrifte
 • vennootschap onder firma (VOF)
 • vennootschappelijk belang
 • verbalisant
 • verbintenis
 • verbintenissen
 • verbintenissenrecht
 • verbruiksvergoeding
 • vereenzelviging
 • vereniging
 • Vereniging van Eigenaren (VvE)
 • verjaring
 • verjaringstermijn
 • verklaring van uitvoerbaarheid
 • verkrijgende verjaring
 • vermogensrecht
 • vermogensschade
 • verpanding
 • verpanding aandelen
 • verrekenen
 • verrekening
 • verrekeningsbevoegdheid
 • verschoningsrecht
 • verstek
 • vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • vertragingsschade
 • verweerder
 • verweerschrift
 • verzet
 • verzetdagvaarding
 • verzetprocedure
 • verzoeker
 • verzoekschrift
 • verzuim
 • vijandige overname
 • voeging
 • VOF
 • volmacht
 • volstrekte meerderheid
 • voorkeursrecht
 • voorlopig getuigenverhoor
 • voorwaardelijke verbintenis
 • vrijwaring
 • vruchtgebruik
 • vuistpand
 • vuistpandrecht
 • vuistpandrechten
 • VvE

 

W

 • waarheidsplicht
 • wanbeleid
 • wanprestatie
 • webshop
 • wederpartij
 • Weens Koopverdrag
 • wet koop op afstand
 • Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 • wilsgebrek
 • wilsovereenstemming
 • winstbestemming
 • winstuitkering
 • WOR

 

Z

 • zaak
 • zaakschade
 • zaaksvervanging
 • zaaksvorming
 • zaakwaarnemen
 • zaakwaarnemer
 • zaakwaarneming
 • zittende magistratuur
 • zorgplicht
 • Verbintenissenrecht
 • zorgverzekeraar
 • zorgverzekering
 • zuivere splitsing
 • zuiveren verstek
 • zuivering
 • zuster
 • zwarte lijst

 

Specialismen: