statuten

Home > Woordenlijst > statuten

Wat zijn statuten?

Een vennootschap moet zich houden aan de wet en haar statuten. In de statuten van een vennootschap wordt op hoofdlijnen een vennootschap juridisch vormgegeven. De naam, de zetel en het doel van de vennootschap worden erin opgenomen. De statuten bevatten onder meer ook de rechten, plichten en bevoegdheden van de organen van de vennootschap, de manier van benoeming van de bestuurders en de manier van overdragen van aandelen. De statuten bevatten als het ware de spelregels van de vennootschap. Statuten zijn openbaar; ze worden vastgelegd in een notariële akte en neergelegd bij de Kamer van Koophandel. Statuten zijn door iedereen in te zien.

In aanvulling op wat in de wet en in de statuten van de vennootschap is geregeld, kunnen aandeelhouders van de vennootschap in een aandeelhoudersovereenkomst nadere afspraken maken omtrent hun onderlinge verhoudingen.

Specialismen: