levering

Home > Woordenlijst > levering

Wat is een levering?

In het goederenrecht duidt “levering” op vermogensovergang: een goed gaat uit het vermogen van de vervreemder (zoals een verkoper) naar het vermogen van de verkrijger (zoals een koper). Daarvoor verrichten de verkoper en de koper wettelijke leveringshandelingen (welke per soort goed verschillen) waardoor de levering of overdracht ook voor anderen dan de verkoper en koper kenbaar wordt.

Voor de levering van aandelen zijn de volgende leveringshandelingen vereist: overdracht bij notariële akte en erkenning door of betekening aan de vennootschap waarvan de aandelen worden overgedragen.

Specialismen: