ernstige tekortkoming

Home > Woordenlijst > ernstige tekortkoming

Wat is een ernstige tekortkoming?

Als een partij (de schuldenaar) bij een overeenkomst haar opeisbare verplichting niet of niet op de juiste manier nakomt, is sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. De schuldenaar die toerekenbaar tekortkomt en in verzuim is, moet de schade die de schuldeiser daardoor lijdt vergoeden. Als nakoming blijvend onmogelijk is, is verzuim geen vereiste.

Het ligt voor de hand om bij een tekortkoming allereerst contact te zoeken met de andere partij over de oorzaak.

Voor meer informatie over de gevolgen van een tekortkoming, klik hier

Specialismen: