vennootschappelijk belang

Home > Woordenlijst > vennootschappelijk belang

Wat is het vennootschappelijk belang?

Als zodanig wordt het vennootschappelijk belang niet in de wet gedefinieerd. Deze term wordt wel in vele wetsartikelen genoemd. Het bestuur van een vennootschap moet zich bij de vervulling van de bestuurstaak richten naar het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming. Hoe “vennootschapelijk belang” moet worden omschreven, hangt steeds af van de omstandigheden van het geval.

In de literatuur bestaan verschillende benaderingen over de definitie van het vennootschappelijk belang. Wanneer de verschillende benaderingen worden gecombineerd, kan in het algemeen gezegd worden dat het vennootschappelijk belang neerkomt op het hebben van (langer termijn) succes en het belang dat de vennootschap heeft bij een gezond (voort)bestaan en uitgroei met inachtneming van haar doel. Daarbij spelen de belangen van alle bij de vennootschap betrokken personen (waaronder de belangen van de aandeelhouders) een rol. Het bestuur van een vennootschap moet zich namelijk jegens alle betrokkenen gedragen “naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd” (artikel 2:8 lid 1 BW) en zorgvuldig omgaan met de verschillende betrokken belangen.

Specialismen: