bruikleen­overeenkomst

Home > Woordenlijst > bruikleenovereenkomst

Wat is een bruikleenovereenkomst?

Het in bruikleen geven of uitlenen van een zaak door een uitlener aan een lener wordt overeengekomen in een bruikleenovereenkomst en zal dan om niet geschieden (zonder tegenprestatie) op voorwaarde dat de lener de zaak na gebruik weer terug zal geven; op de lener rust de plicht om als “goed huisvader” voor de geleende zaak te zorgen. Dit is een inspanningsverplichting die weinig houvast biedt. Nu niet duidelijk is wat die verplichting precies inhoudt, is het aan te raden hier duidelijke afspraken over op te nemen in het contract.

De uitlener blijft eigenaar van de zaak, maar mag de zaak niet eerder dan na verstrijken van het leentermijn terugeisen. Als partijen geen termijn hebben afgesproken dan kan de zaak worden teruggeëist als de lener van de zaak gebruik heeft kunnen maken, tenzij de uitlener de zaak op een gegeven moment dringend nodig heeft.

Specialismen: