vermogensrecht

Home > Woordenlijst > vermogensrecht

Wat is het vermogensrecht?

Het vermogensrecht wordt onder meer geregeld in boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. “Vermogen” is de optelsom van op geld waardeerbare rechten en plichten die op een bepaald moment aan een persoon toekomen.

Artikel 3:6 BW geeft aan dat vermogensrechten overdraagbaar zijn:

“Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.”

Specialismen: