nakoming

Home > Woordenlijst > nakoming

Wat is nakoming?

Bij het aangaan van een contract of overeenkomst nemen partijen bij de overeenkomst verplichtingen op zich. Die verplichtingen worden verbintenissen uit de overeenkomst genoemd. “Nakoming” is het voldoen een verbintenis uit een overeenkomst.

Als een partij (de schuldenaar) bij een overeenkomst haar opeisbare verplichting niet of niet op de juiste manier nakomt, is sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. De schuldenaar die toerekenbaar tekortkomt en in verzuim is, moet de schade die de schuldeiser daardoor lijdt vergoeden. Als nakoming blijvend onmogelijk is, is verzuim geen vereiste.

Het ligt voor de hand om bij een tekortkoming allereerst contact te zoeken met de andere partij over de oorzaak.

Voor meer informatie over nakoming, klik hier.

Specialismen: