Geldlenings­overeenkomst

Geldleningsovereenkomst: wat is het, wat wordt erin opgenomen en aandachtspunten.

Mareille Tol, Senior Bedrijsjurist en oprichter 0900-Jurist. Gepubliceerd op: 11 januari 2023
Auteur: mr. Mareille Tol

Wat is een geldleningsovereenkomst?

Als het werkkapitaal van een onderneming moet worden aangevuld of een overname moet worden gefinancierd, kan een onderneming ervoor kiezen om geld te lenen.

Bij een geldleningsovereenkomst verbindt een partij zich om aan een andere partij een som geld te verstrekken (de geldverstrekker) en die andere partij verbindt zich om een gelijke som geld terug te betalen (de geldlener). Het geld dat wordt geleend, wordt verbruikt door de geldlener en na enige tijd wordt eenzelfde hoeveelheid geld teruggegeven aan de geldverstrekker. Vandaar dat de geldleningsovereenkomst juridisch gezien een overeenkomst van verbruikleen is.

De overeenkomst van geldlening is vormvrij en mag zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Het is echter aan te raden om precieze afspraken te maken en deze afspraken of voorwaarden van de geldlening schriftelijk vast te leggen. Als afspraken niet schriftelijk zijn vastgelegd, kan het in sommige gevallen achteraf onduidelijk zijn of nu sprake is van een geldlening, een schenking of een agiostorting.

Voor een geldlening hoeft een onderneming niet altijd bij een bank aan te kloppen. Om aan de vele eisen die banken stellen te ontkomen, kan een onderneming ervoor kiezen om geld te lenen van een andere partij dan een bank. De afspraken kunnen dan worden vastgelegd in een onderhandse geldleningsovereenkomst (een onderhandse akte).

Wat wordt in een geldleningsovereenkomst opgenomen?

In de schriftelijke geldleningsovereenkomst worden als het goed is alle rechten en plichten van de contractspartijen opgenomen. Over het algemeen wordt onder meer het volgende opgenomen:

  • gegevens van de contractspartijen;
  • de aanleiding en het doel van de geldleningsovereenkomst;
  • het bedrag dat (uit)geleend wordt;
  • de rente die betaald moet worden door de geldlener;
  • de looptijd van de lening;
  • eventuele afspraken met betrekking tot zekerheidsrechten (zoals pand- en hypotheekrecht) ter nakoming van verplichtingen van de geldlener;
  • de manier van aflossen; en
  • opeisingsgronden op basis waarvan de geldlening ineens opgeëist kan worden.

 

Belangrijke aandachtspunten bij een geldleningsovereenkomst

Het is van belang om de voorwaarden van een geldleningsovereenkomst zorgvuldig en duidelijk te formuleren. De contractspartijen doen er vervolgens goed aan om het schriftelijk stuk ook te ondertekenen voordat het geld daadwerkelijk wordt (uit)geleend. Bij de handtekeningen worden de namen van de ondertekenaars, de plaats en de datum van ondertekening opgenomen.

Let erop dat het afgesproken rentepercentage marktconform is. De precieze hoogte van de rente hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Een geldleningsovereenkomst kan (naast in een onderhandse akte) ook in een authentieke akte worden vastgelegd, ten overstaan van een notaris. Een voordeel hiervan is dat de authentieke akte dwingend bewijs oplevert tegen iedereen; niet alleen ten aanzien van contractspartijen, maar ook ten aanzien van derden. Een ander voordeel (voor de geldverstrekker) is dat de geldovereenkomst die in een notariële akte wordt gegoten een executoriale titel oplevert. Als de geldlener de duidelijk geformuleerde terugbetalingsverplichting in de geldleningsovereenkomst niet nakomt, kan de geldverstrekker zonder tussenkomst van de rechter direct beslag leggen op spullen van de geldlener.

 

Heeft u vragen over een geldlenings­overeenkomst?

Voor meer informatie over geldleningsovereenkomsten kunt u contact opnemen met 0900-jurist op telefoonnummer 0900-8090. U krijgt direct een senior bedrijfsjurist aan de lijn die jarenlang werkte als advocaat en bedrijfsjurist die u helpt met juridisch advies.

 

Zie ook:

Geldlenings­overeenkomst laten maken →

 

Publicatie: Het belang van een schriftelijk contract bij een geldlening →

Specialismen: