zaakwaarnemen

Home > Woordenlijst > zaakwaarnemen

Wat is zaakwaarnemen?

Van zaakwaarneming is sprake wanneer iemand uit eigen beweging de belangen behartigt van een ander wanneer dit nodig is. Denk aan de situatie dat bij afwezigheid van de buurman de zaakwaarnemer de deur van de woning van die buurman openbreekt om de brand die daar is ontstaan te blussen. Maar ook de situatie dat iemand een portemonnee vindt van een ander en aangifte doet daarvan. Het vervangen van een kapotte voorruit van de buurvrouw die op zakenreis is, kan ook in het belang zijn van die buurvrouw.

De zaakwaarnemer die kosten heeft gemaakt ter behartiging van de belangen van de ander en schade heeft geleden, kan de schade en onkosten op de belanghebbende verhalen. De zaakwaarnemer handelt in het belang van de belanghebbende en moet de zaakwaarneming ook voortzetten. Het openbreken van de deur in het voorbeeld hierboven is in dat geval ook gerechtvaardigd.

Artikel 6:198 Burgerlijk Wetboek luidt:

“Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.”

Op basis van artikel 6:200 lid 1 Burgerlijk Wetboek is de belanghebbende, bij de behoorlijke behartiging van zijn belangen door de zaakwaarnemer, gehouden de schade van de zaakwaarnemer te vergoeden; dit is een verbintenis die uit de wet voortvloeit:

“De belanghebbende is, voor zover zijn belang naar behoren is behartigd, gehouden de zaakwaarnemer de schade te vergoeden, die deze als gevolg van de waarneming heeft geleden.”

Specialismen: