klachtplicht

Home > Woordenlijst > klachtplicht

Wat is de klachtplicht?

De klachtplicht is opgenomen in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek:

“De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.”

De klachtplicht beschermt een verkoper tegen laat klagen. Deze plicht is in de wet opgenomen omdat als een koper te laat klaagt over het niet beantwoorden van een zaak aan de overeenkomst (non-conformiteit), een verkoper de klacht moeilijker zal kunnen betwisten. De koper moet daarom gebreken aan de gekochte zaak binnen redelijke termijn na ontdekking melden bij de verkoper om niet zijn of haar recht op herstel, vervanging of schadevergoeding.

Specialismen: