vernietigbaarheid

Home > Woordenlijst > vernietigbaarheid

Wat is vernietigbaarheid?

In tegenstelling tot een nietige overeenkomst is een vernietigbare overeenkomst geldig totdat door de daartoe bevoegde contractspartij een geslaagd beroep wordt gedaan op een vernietigingsgrond en de overeenkomst alsnog ongeldig wordt; dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen (terugwerkende kracht). Het beroep tot vernietiging van een overeenkomst kan schriftelijk buiten rechte maar kan ook in rechte plaatsvinden.

Een overeenkomst die onder invloed van een wilsgebrek (bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden en dwaling) tot stand is gekomen, is bijvoorbeeld vernietigbaar. De wetgever beschermt ook minderjarigen en onder curatele gestelde personen. Rechtshandelingen door hen verricht zonder toestemming van de ouder of curator kunnen vernietigbaar zijn. Minderjarigen en onder curatele gestelde personen kunnen daarom, in tegenstelling tot volledig handelingsbekwame personen, nog terugkomen op gemaakte afspraken.

Specialismen: