causaal verband

Home > Woordenlijst > causaal verband

Wat is causaal verband?

De termen “causaal verband”, “causaliteit”, “causaliteitsleer” en “condicio sine qua non-verband” duiden op het directe verband tussen oorzaak en gevolg; een gebeurtenis is het directe gevolg van een andere gebeurtenis. Schade komt naar Nederlands recht alleen voor vergoeding in aanmerking als het in een bepaald verband staat met de wanprestatie of onrechtmatige daad van de schuldenaar of pleger van de onrechtmatige daad. Van causaal verband is in principe sprake in het geval dat de schade niet was opgetreden als de onrechtmatige daad of de wanprestatie achterwege was gebleven.

Specialismen: