deelneming

Home > Woordenlijst > deelneming

Wat is een deelneming?

Een deelneming is een belang (bijvoorbeeld aandelen) in een rechtspersoon of een vennootschap. De definitie van deelneming is te vinden in artikel 2:24c BW en komt neer op het volgende:

  • Een rechtspersoon of vennootschap heeft een deelneming in een rechtspersoon als hij of een of meer van zijn dochtermaatschappijen alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaffen of doen verschaffen teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. Indien een vijfde of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van een deelneming vermoed.


  • Een rechtspersoon heeft een deelneming in een vennootschap als hij of een dochtermaatschappij (i) daarin als vennoot jegens schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden of (ii) daarin anderszins vennoot is teneinde met die vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid.


  • Specialismen: