nietig

Home > Woordenlijst > nietig

Wat is nietig?

Rechtshandelingen (zoals overeenkomsten) mogen naar Nederlands recht in principe geen maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen hebben, anders zijn ze nietig. Een nietige rechtshandeling is automatisch ongeldig. Een partij hoeft niet naar de rechter om een overeenkomst nietig te laten verklaren; een nietige overeenkomst heeft van rechtswege geen rechtsgevolg.

Hoewel binnen het Nederlands recht het principe van contractsvrijheid geldt, is deze vrijheid dus beperkt. Partijen bij een overeenkomst moeten handelingsbekwaam zijn. Ook moet de inhoud en de strekking van een overeenkomst niet in strijd zijn met een dwingende wetsbepaling, de goede zeden of de openbare orde. Indien dit wel het geval is, zal dit in de meeste gevallen leiden tot nietigheid van de betreffende overeenkomst.

Specialismen: