ongedaanmakings­verbintenis

Home > Woordenlijst > ongedaanmakingsverbintenis

Wat is een ongedaanmakingsverbintenis?

Als een schuldenaar tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst, heeft de schuldeiser in principe de bevoegdheid de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Op het moment van de ontbinding ontstaan twee verbintenissen tot ongedaanmaking (ongedaanmakingsverbintenissen) van de door hen ontvangen prestaties. Geleverde zaken moeten worden teruggeleverd in dezelfde staat als waarin ze zijn ontvangen en een ontvangen geldsom moet worden terugbetaald.

Artikel 6:271 BW luidt:

“Een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties.”

Specialismen: