kapitaal­vermindering

Home > Woordenlijst > kapitaalvermindering

Wat is kapitaalvermindering?

De algemene vergadering van een vennootschap kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door (i) intrekking van aandelen of door (ii) het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit aandeelhoudersbesluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen. Ook moet in het betreffende aandeelhoudersbesluit de uitvoering van het besluit geregeld zijn.

Als er verschillende soorten aandelen zijn, is voor een besluit tot kapitaalvermindering een goedkeurend besluit nodig van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan.

Specialismen: