grondrecht

Home > Woordenlijst > grondrecht

Wat is een grondrecht?

Grondrechten (ook wel mensenrechten) zijn te vinden in hoofdstuk 1 van de Grondwet. Het zijn de fundamentele rechten van de mens. Denkt u aan het recht op privacy, de vrijheid van meningsuiting, het recht op gelijke behandeling en het recht op eerbiediging van eer en goede naam. Grondrechten zijn onder te verdelen in klassieke grondrechten en sociale grondrechten. Klassieke grondrechten beschermen de burger tegen de overheid (bijvoorbeeld: vrijheid van meningsuitiong) en sociale grondrechten geven de overheid taken om het maatschappelijk functioneren van de burger te bevorderen (bijvoorbeeld: het recht op huisvesting, zorg en onderwijs).

Specialismen: