besloten vennoot­schap met beperkte aansprake­lijkheid

Home > Woordenlijst > besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Wat is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid?

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon naar Nederlands recht waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen op naam, welke in beginsel niet vrij overdraagbaar zijn. Sinds de invoering van de flex-bv is het niet meer verplicht om de overdraagbaarheid van aandelen in een bv te beperken door middel van een blokkeringsregeling.

Een besloten vennootschap is een rechtspersoon met een eigen identiteit, die op eigen naam activa houdt wat aantrekken van (project)financiering vergemakkelijkt. Ook biedt een bv bescherming tegen aansprakelijkheden. De aansprakelijkheid van de aandeelhouder (vaak een andere rechtspersoon: de moedervennootschap) is in principe beperkt tot het bedrag dat zij aan aandelenkapitaal moet volstorten.

Voor het oprichten van een Nederlandse bv is een akte van oprichting (inclusief statuten) nodig die door een notaris is opgesteld en gepasseerd. Ook moet aan financiële rapportageverplichtingen worden voldaan.

Specialismen: