natuurlijke verbintenis

Home > Woordenlijst > natuurlijke verbintenis

Wat is een natuurlijke verbintenis?

Artikel 6:3 lid 1 BW luidt:

“Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis.”

Bij een natuurlijke verbintenis kan de schuldeiser niet via de rechter de schuldenaar dwingen tot nakoming. Komt een schuldenaar echter een natuurlijke verbintenis na, dan kan hij of zij hetgeen in verband daarmee is voldaan niet worden teruggevorderd. Er is dan namelijk geen sprake van onverschuldigde betaling; een natuurlijke verbintenis is een “rechtens relevante schuld”.

Lid 2 van artikel 6:3 BW geeft aan dat een natuurlijke verbintenis bestaat:

“a. wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;” en “b. wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.”

Een verjaarde vordering is een duidelijk voorbeeld van een natuurlijke verbintenis. Nakoming van deze vordering kan niet meer in rechte worden afgedwongen, maar bij betaling heeft de schuldenaar wel degelijk verschuldigd betaald.

Specialismen: