misleidende reclame

Home > Woordenlijst > misleidende reclame

Wat is misleidende reclame?

In het kort is misleidende reclame, reclame dat misleidt en in strijd is met de waarheid.

Artikel 6:194 lid 1 Burgerlijk Wetboek luidt:

“ 1. Hij die omtrent goederen of diensten die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt of laat openbaar maken, handelt onrechtmatig jegens een ander die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf, indien deze mededeling in een of meer opzichten misleidend is, zoals ten aanzien van:

a. de aard, samenstelling, hoeveelheid, hoedanigheid, eigenschappen of gebruiksmogelijkheden;

b. de herkomst, de wijze op het tijdstip van vervaardigen;

c. de omvang van de voorraad;

d. de prijs of de wijze van berekenen daarvan;

e. de aanleiding of het doel van de aanbieding;

f. de toegekende onderscheidingen, getuigschriften of andere door derden uitgebrachte beoordelingen of gedane verklaringen, of de gebezigde wetenschappelijke of vaktermen, technische bevindingen of statistische gegevens;

g. de voorwaarden, waaronder goederen worden geleverd of diensten worden verricht of de betaling plaatsvindt;

h. de omvang, inhoud of tijdsduur van de garantie;

i. de identiteit, hoedanigheden, bekwaamheid of bevoegdheid en degene door wie, onder wiens leiding of toezicht of met wiens medewerking de goederen zijn of worden vervaardigd of aangeboden of de diensten worden verricht. “

Consumenten zijn aangewezen op de artikelen betreffende “oneerlijke handelspraktijken” (art. 6:193a e.v. Burgerlijk Wetboek) met een soortgelijke regeling als in artikel 6:194 BW.

Consumenten kunnen bij de Reclame Code Commissie een klacht indienen in geval van misleidende reclame.

Verdere regels voor reclame-uitingen staan in de Nederlandse Reclame Code.

Specialismen: