bijeenroeping (van een algemene vergadering)

Home > Woordenlijst > bijeenroeping (van een algemene vergadering)

Wat is bijeenroeping (van een algemene vergadering)?

In de wet en de statuten van de vennootschap is de wijze en termijn van bijeenroeping van de algemene vergadering geregeld. In principe zijn bestuur en raad van commissarissen bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. De oproeping moet in beginsel schriftelijk plaatsvinden en moet de agenda bevatten. Een andere eis is dat aandeelhouders altijd minimaal 8 dagen voor de vergadering moeten worden opgeroepen.

Als niet aan de wettelijke en statutaire eisen voor oproeping is voldaan, zijn de op de vergadering genomen besluiten in principe vernietigbaar. Besluiten zullen echter rechtsgeldig zijn wanneer alle vergadergerechtigden met de besluitvorming hebben ingestemd en bestuur en raad van commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.

Specialismen: