algemene titel

Home > Woordenlijst > algemene titel

Wat is verkrijging onder algemene titel?

Verkrijging onder algemene titel is alleen mogelijk in geval van erfopvolging, boedelmenging en fusie en splitsing van rechtspersonen. Bij verkrijging onder algemene titel zet de rechtsopvolger de juridische positie van zijn of haar rechtsvoorganger voort; het gehele vermogen van de rechtsvoorganger of een evenredig deel daarvan wordt door de rechtsopvolger verkregen. Bij verkrijging onder bijzondere titel verkrijgt een persoon één of meer specifieke bestandsdelen van het vermogen, terwijl het bij verkrijging onder algemene titel gaat om verkrijging van zowel bezittingen als schulden.

Specialismen: