contract­breuk

Home > Woordenlijst > contractbreuk

Wat is contractbreuk?

Als een partij (de schuldenaar) bij een overeenkomst haar opeisbare verplichting niet of niet op de juiste manier nakomt, is sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. De schuldenaar die toerekenbaar tekortkomt en in verzuim is, moet de schade die de schuldeiser daardoor lijdt in beginsel vergoeden.

Voor meer informatie, klik hier.

Specialismen: