jaarrekening

Home > Woordenlijst > jaarrekening

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een jaaroverzicht van de financiële situatie van een onderneming. De jaarrekening bevat de boekhoudkundige balans, winst- en verlies rekening en de toelichting daarop van de onderneming. Als we het over “de jaarrekening” hebben, zal het veelal gaan over de enkelvoudige jaarrekening die één rechtspersoon betreft. Soms maakt een rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening op.

De jaarrekening moet een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en het resultaat, alsmede, voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. De jaarrekening moet getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en het resultaat van de rechtspersoon weergeven.

Specialismen: