Wanbetalers

Vroeg of laat krijgt iedere onderneming te maken met wanbetalers. De onderneming heeft bijvoorbeeld goederen geleverd of diensten verleend aan een ander bedrijf, maar de klant van de onderneming weigert te betalen voor de geleverde goederen of de verleende diensten en betaalt de betreffende factuur niet.

De onderneming die te maken heeft met een zakelijke wanbetaler doet er goed aan tijdig stappen te ondernemen om verjaring van haar geldvordering te voorkomen. Een dergelijke zakelijke vordering verjaart namelijk al na vijf jaren nadat deze vordering opeisbaar is geworden. Na het verstrijken van deze verjaringstermijn kan de geldvordering niet meer in rechte worden afgedwongen. 

Als een klant betalingsverplichtingen niet nakomt, is het zaak om op basis van een kosten-batenanalyse te bepalen wat de beste aanpak is. Het zal niet altijd nodig zijn om een incassobureau in te schakelen of aan te sturen op een gerechtelijke procedure. Soms kan een ondernemer met een kosten efficiëntere aanpak toch bereiken dat een klant betaalt. 

 

Ingebrekestelling, aanmaning of sommatiebrief

Voor het innen van haar geldvordering doet een onderneming er in de meeste gevallen goed aan om de wanbetaler in gebreke te stellen en een aanmaning of sommatiebrief te sturen. Door middel van de aanmaning wordt de wanbetaler een laatste termijn gesteld om alsnog tot betaling van de vordering over te gaan. In de aanmaning kan niet alleen de hoofdsom gevorderd worden, maar ook de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten. 

 

Gerechtelijke procedure

Weigert de zakelijke wanbetaler na de aanmaning alsnog de openstaande geldvordering te voldoen? Dan kan de onderneming eventueel een gerechtelijke procedure starten. Een rechter lost het geschil dan op. Als de wanbetaler wordt veroordeeld tot het betalen van de geldvordering van de onderneming, levert dit in principe een “executoriale titel” op als het betreffende vonnis “uitvoerbaar bij voorraad” is verklaard of als beroep tegen het vonnis niet mogelijk is. 

 

Executie

Wanneer de veroordeelde wanbetaler niet aan het vonnis van een rechter voldoet, kan de eisende onderneming het vonnis ten uitvoer laten leggen door een deurwaarder. Met een executoriale titel in de hand, kan een deurwaarder een vonnis ten uitvoer leggen. Hieraan voorafgaand krijgt de wanbetaler nog één keer de mogelijkheid om te betalen. De deurwaarder zal namelijk het vonnis betekenen met een bevel tot betaling. Hierbij wordt een (laatste) betalingstermijn gegeven. Na het verstrijken van die termijn vangt de executie aan.

Eerst wordt executoriaal beslag gelegd op goederen. Dit kunnen bijvoorbeeld roerende zaken, onroerende zaken en vorderingsrechten (bijvoorbeeld salaris) zijn van de veroordeelde wanbetaler. Na executoriale beslaglegging kan in geval van roerende en onroerende zaken een openbare verkoop plaatsvinden. De geldvordering van de eisende onderneming op de veroordeelde wanbetaler wordt voldaan uit de opbrengst die met voornoemde openbare verkoop wordt gerealiseerd. Wat aan opbrengst overblijft, wordt aan de wanbetaler uitgekeerd. Zowel de onderneming als de wanbetaler zijn er daarom bij gebaat dat met de openbare verkoop een zo hoog mogelijke opbrengst wordt verkregen. 

 

Heeft u vragen?

Voor meer informatie of juridisch advies over wanbetalers kunt u altijd contact opnemen met 0900-jurist op 0900-8090. U krijgt direct een senior bedrijfsjurist aan de lijn die jarenlang werkte als advocaat.Bel 0900-8090 →

 

Bekijk ook:

Sommatiebrief op maat →

Alles over de sommatiebrief →

Download de e-brochure 'Sommatiebrief' →

Incasso →

Specialismen: