corporate governance

Home > Woordenlijst > corporate governance

Wat is corporate governance?

“Corporate governance” stamt uit het Anglo-Saksische recht en ziet op goed bestuur van beursgenoteerde vennootschappen en het toezicht op dit bestuur. Bij corporate governance gaat het over de verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders.

De Corporate Governance Code is in 2004 ingevoerd. Deze gedragscode wordt ook wel de Code-Tabaksblat genoemd omdat het door de commissie-Tabaksblat is opgesteld. De Corporate Governance Code richt zich op het stimuleren van goede governance bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Het doel van de code is een deugdelijk en transparant stelsel van checks and balances binnen Nederlandse beursvennootschappen bewerkstelligen en het daartoe reguleren van de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering. De Code Corporate Governance beoogt de belangen van stakeholders (waaronder natuurlijk de aandeelhouders) te beschermen. De rechten en bevoegdheden van aandeelhouders worden in de code geregeld.

Beursvennootschappen gebruiken de code als richtsnoer voor de inrichting van hun governance, omdat voor beursvennootschap de “pas toe of leg uit”-regel geldt. Bij niet naleving van de code is uitleg in het jaarverslag vereist. De Monitoring Commissie Corporate Governance ziet toe op naleving van de code.

Andere ondernemingen en instellingen (die niet beursgenoteerd zijn) kunnen de code gebruiken als inspiratiebron en het vrijwillig toepassen om hun governance in te richten.

Specialismen: