in gebreke stellen

Home > Woordenlijst > in gebreke stellen

Wat is in gebreke stellen?

Voor het intreden van het verzuim van een schuldenaar is in het algemeen een ingebrekestelling vereist. Dit is een schriftelijke verklaring die een aanmaning, sommatie of aanzegging bevat om binnen een bepaalde redelijke termijn contractuele verplichtingen na te komen. Als de schuldenaar hier niet aan voldoet, treedt het verzuim in op het in de aanmaningsbrief aangegeven tijdstip. Een ingebrekestelling is in feite niets anders dan een aanzegging aan de schuldenaar dat er nakoming wordt verlangd.

Voor meer informatie over nakoming, klik hier

Voor informatie over de sommatiebrief, klik hier

Specialismen: