verzuim

Home > Woordenlijst > verzuim

Wat is verzuim?

Van “verzuim” is sprake als de schuldenaar in gebreke blijft zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, terwijl nakoming nog mogelijk is. Verzuim treedt in als de schuldenaar schriftelijk is gesommeerd om binnen een redelijke termijn na te komen maar desondanks in gebreke blijft binnen de gestelde termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De schuldenaar krijgt hiermee als het ware een tweede kans.

Verzuim kan ook zonder schriftelijke sommatie intreden. Dit speelt bijvoorbeeld als partijen hebben afgesproken dat verzuim intreedt als niet binnen een bepaalde betaaltermijn is betaald en betaling ook binnen die termijn uitblijft. Verzuim treedt onder andere ook zonder schriftelijke sommatie of ingebrekestelling in als de schuldenaar bij voorbaat meedeelt niet te zullen nakomen.

Specialismen: