eigendoms­voorbehoud

Home > Woordenlijst > eigendomsvoorbehoud

Wat is eigendomsvoorbehoud?

Eigendomsvoorbehoud kan bedongen worden door een verkoper ter bescherming tegen niet betalende klanten. Als een koper de koopprijs voor een geleverd goed niet betaalt en de verkoper heeft dit goed onder eigendomsvoorbehoud aan de koper geleverd, heeft de verkoper de mogelijkheid om het geleverde goed op te eisen bij de koper.

Artikel 3:92 BW geeft een omschrijving van eigendomsvoorbehoud:

“Heeft een overeenkomst de strekking dat de een zich de eigendom van een zaak die in de macht van de ander wordt gebracht, voorbehoudt totdat een door de ander verschuldigde prestatie is voldaan, dan wordt hij vermoed zich te verbinden tot overdracht van de zaak aan de ander onder opschortende voorwaarde van voldoening van die prestatie.”

Specialismen: