subrogatie

Home > Woordenlijst > subrogatie

Wat is subrogatie?

Subrogatie wordt wettelijk vanaf artikel 6:150 Burgerlijk Wetboek geregeld. Bij subrogatie neemt een (rechts)persoon zonder overdracht (zoals dit wel bij cessie het geval is) alle rechten en plichten uit hoofde van een vordering van een schuldeiser over; de schuldenaar krijgt te maken met een nieuwe schuldeiser.

Een vordering van een schuldeiser op een schuldenaar gaat bijvoorbeeld middels subrogatie over op de verzekeraar van de schuldeiser na een schade-uitkering door de verzekeraar aan de schuldeiser, zodat de verzekeraar de schade (middels een gerechtelijke procedure) op de schuldenaar kan verhalen. Artikel 7:972 lid 1 Burgerlijk Wetboek gaat hierover:

“Indien de verzekerde terzake van door hem geleden schade anders dan uit verzekering vorderingen tot schadevergoeding op derden heeft, gaan die vorderingen bij wijze van subrogatie op de verzekeraar over voor zover deze, al dan niet verplicht, die schade vergoedt. De verzekerde moet zich, nadat het risico zich heeft verwezenlijkt, onthouden van elke gedraging welke aan het recht van de verzekeraar tegen die derden afbreuk doet.”

Specialismen: