ontbindende voorwaarde

Home > Woordenlijst > ontbindende voorwaarde

Wat is een ontbindende voorwaarde?

Contractspartijen kunnen bij het sluiten van een overeenkomst voorbehouden maken op basis waarvan contractspartijen van de overeenkomst (kunnen) afzien als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het contract treedt in werking maar kan door een of meer contractspartij(en) worden ontbonden of zal automatisch worden ontbonden als de overeengekomen ontbindende voorwaarde is vervuld. Een bekend voorbeeld is het voorbehoud van financiering bij het kopen van een woning: als niet vóór een bepaalde datum de financiering van de nieuwe woning rond is, wordt de koopovereenkomst in principe ontbonden.

Nadat een ontbindende voorwaarde is vervuld, ontstaan twee verbintenissen tot ongedaanmaking; geleverde zaken moeten worden teruggeleverd in dezelfde staat als waarin ze zijn ontvangen en een ontvangen geldsom moet worden terugbetaald.

De “tegenhanger” van de ontbindende voorwaarde is de opschortende voorwaarde.

Specialismen: