decharge

Home > Woordenlijst > decharge

Wat is decharge?

In het ondernemingsrecht betekent decharge dat een bestuurder of een commissaris door het daartoe bevoegde orgaan wordt ontslagen van aansprakelijkheid voor het door hem of haar in een bepaalde periode (meestal het voorgaande boekjaar) gevoerde beleid. De vennootschap doet daarmee afstand om de betreffende bestuurder eventueel aan te spreken voor onbehoorlijke taakvervulling. Bij de bv is de algemene vergadering (van aandeelhouders) bevoegd een bestuurder decharge verlenen.

De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering, maar dit vaststellen heeft in beginsel niet automatisch tot gevolg dat een bestuurder decharge wordt verleend. Als alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, strekt de vaststelling van de jaarrekening (tenzij bij statuten anders is bepaald) wel gelijk tot decharge of kwijting aan de bestuurders.

Specialismen: