zuivere splitsing

Home > Woordenlijst > zuivere splitsing

Wat is een zuivere splitsing?

Door middel van een juridische splitsing wordt het vermogen van een rechtspersoon opgesplitst. Bij een opsplitsing kan de rechtspersoon bijvoorbeeld blijven bestaan en een deel van zijn vermogen onder algemene titel overdragen aan een andere rechtspersoon (“afsplitsing”). Ook kan bijvoorbeeld de splitsende rechtspersoon ophouden te bestaan en zijn vermogen onder algemene titel overdragen aan andere bestaande of bij de splitsing op te richten rechtspersonen (“zuivere splitsing”).

Specialismen: