schadevergoeding

Home > Woordenlijst > schadevergoeding

Wat is schadevergoeding?

Als gevolg van bepaalde gebeurtenissen kan iemand nadeel ondervinden of schade lijden. Schade kan ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld een onrechtmatige daad van iemand, ongerechtvaardigde verrijking of wanneer iemand een overeenkomst niet nakomt en zich schuldig maakt aan wanprestatie.

Er bestaan twee categorieën van vergoedbare schade: vermogensschade (materiële schade) en ander nadeel (immateriële schade).

De schadeveroorzaker is wettelijk verplicht om de schade aan de benadeelde te vergoeden. Hiervoor is wel een wettelijke grondslag vereist (bijvoorbeeld de regeling omtrent wanprestatie en de onrechtmatige daad regeling) en moet aan de relevante wettelijke bepaling voldaan worden. In geval van wanprestatie moet voor een recht op schadevergoeding bijvoorbeeld de tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst toe te rekenen zijn aan de schuldenaar. Ook in geval van onrechtmatige daad moet voor de schadevergoedingsplicht van de dader de onrechtmatige daad aan de dader kunnen worden toegerekend. Een andere eis is dat er voldoende causaal verband moet bestaan tussen de gebeurtenis die leidt tot de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker en de schade.

De rechter begroot de schade op een wijze die het meest met de aard van de schade in overeenstemming is (artikel 6:97 BW). Als de schadeomvang niet nauwkeuring kan worden vastgesteld, wordt ze geschat. Wanneer toekenning van de volledige schadevergoeding in een bepaald geval tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan de rechter de schadevergoeding matigen (artikel 6:109 BW).

Schadevergoeding vindt meestal plaats in de vorm van het betalen van geld, maar kan op vordering van de benadeelde ook een herstel in de oude toestand of een rectificatie inhouden.

Als sprake is van “eigen schuld” en de schade ook het gevolg is van iets dat aan de benadeelde zelf kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd op basis van artikel 6:101 BW. Er wordt dan rekening gehouden met de mate waarin de aan de benadeelde en de schadeveroorzaker toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Ook beïnvloed de billijkheid de hoogte van de schadevergoeding.

Specialismen: