stichting

Home > Woordenlijst > stichting

Wat is een stichting?

De stichting is een privaatrechtelijke rechtspersoon en daarmee ook een rechtssubject. Stichtingen komen in de praktijk bijvoorbeeld voor in de gezondheidszorg. Een stichting heeft een bestuur en vermogen en is in die zin organisatorisch eenvoudig opgebouwd. Een stichting kent geen leden of aandeelhouders met zeggenschapsrechten.

Met het vermogen van de stichting wordt meestal een sociaal of ideëel doel nagestreefd; primair is de stichting vaak niet gericht op het maken van winst zoals dat bij vennootschappen wel het geval is, maar ze mag winst maken. Volgens de wet moet een stichting met haar vermogen (inclusief eventuele winst) in ieder geval de verwezenlijking van het betreffende statutaire doel beogen en mogen uitkeringen (van winst) aan oprichters, bestuurders of derden alleen een ideële of sociale strekking hebben.

Een stichting wordt bij notariële akte opgericht. Door een erflater kan een stichting bij testament worden opgericht.

Specialismen: