vrijwaring

Home > Woordenlijst > vrijwaring

Wat is (een) vrijwaring?

Door in een civielrechtelijke procedure een derde partij in vrijwaring op te roepen kan de gedaagde of de eiser die derde partij bij de procedure betrekken om bij een eventuele veroordeling gelijk de negatieve gevolgen van de uitspraak (schade) op die derde partij verhalen. De vrijwaringszaak en de hoofdzaak worden door hun verknochtheid normaliter door dezelfde rechter behandeld en beslist.

Een vrijwaring dat wordt opgenomen in een overnamecontract is weer wat anders. Met vrijwaringen in een koopovereenkomst waarbij de aandelen in een vennootschap worden gekocht en verkocht, worden ten tijde van het sluiten van het overnamecontract bekende of voorzienbare specifieke risico’s (die effect hebben op de overgenomen onderneming) afgedekt. De verkoper vrijwaart de koper dan voor de schade die de koper zou ondervinden als de bekende of voorziene risico’s zich verwezenlijken. Denk aan milieurisico’s, lopende rechtszaken en belastingkwesties die met vrijwaringen worden afgedekt. In de praktijk wordt aan het inroepen van een vrijwaring meestal geen andere beperking van de aansprakelijkheid van verkoper gesteld dan een maximum vergoeding ter hoogte van de koopprijs van de aandelen.

Specialismen: