default

Home > Woordenlijst > default

Wat is default?

Met “default” wordt bedoeld dat er sprake is van “verzuim”. Dit speelt wanneer een schuldenaar zijn opeisbare verplichting(en) niet of niet op de juiste manier nakomt.

Als de schuldenaar zijn opeisbare verplichting niet of niet op de juiste manier nakomt, is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. De schuldenaar die tekortkomt moet in principe de schade die de schuldeiser daardoor lijdt vergoeden. Daarvoor moet de schuldenaar wel in “verzuim” zijn.

Voor het intreden van het verzuim van een schuldenaar is in het algemeen een ingebrekestelling vereist. Dit is een schriftelijke verklaring die een aanmaning, sommatie of aanzegging bevat om binnen een bepaalde redelijke termijn contractuele verplichtingen na te komen. Als de schuldenaar hier niet aan voldoet, treedt het verzuim in op het in de aanmaningsbrief aangegeven tijdstip.

Specialismen: