Direct juridisch advies

Gelijk een senior bedrijfsjurist aan de lijn

Heeft u een juridische vraag? 0900-jurist maakt goede juridische hulp bereikbaar via 0900-8090. Voor €1,- p/min krijgt u een senior bedrijfsjurist aan de lijn die direct juridische vragen uitzoekt en beantwoordt. Op deze manier bent u in één gesprek direct verder geholpen en u betaalt precies voor wat u nodig heeft.

0900-jurist handelt altijd in uw belang en adviseert op het gebied van ondernemingsrecht, privacy, contracten, aansprakelijkheid en gerechtelijke procedures. Voor alle andere onderwerpen kan 0900-jurist u vrijblijvend doorverwijzen naar een andere specialist.

In verband met interne opleiding is de lijn momenteel gesloten. Vanaf 12 februari is 0900-jurist u graag weer van dienst.

Mr. Mareille Tol


0900-jurist is een initiatief van mr. Mareille Tol. Mareille is senior bedrijfsjurist en gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Zij heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en het bedrijfsleven.

Veelgestelde vragen • De rechtsvorm:
  Elke rechtsvorm heeft juridisch, fiscaal en praktisch gezien eigen kenmerken. Er bestaan verschillende rechtsvormen om uit te kiezen. Het is zaak om de rechtsvorm te kiezen die juridisch, fiscaal en praktisch het beste bij uw onderneming past. De rechtsvormen waar u uit kunt kiezen zijn: de eenmanszaak, de besloten vennootschap (B.V.), de naamloze vennootschap (N.V.), de maatschap, de vennootschap onder firma (v.o.f.), de commanditaire vennootschap (c.v.), de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting.

 • De handelsnaam:
  Let er bij een handelsnaam op dat het onderscheidend is en geen verwarring veroorzaakt bij het publiek.

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel:
  Uw onderneming dient te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de inschrijving dient up-to-date gehouden te worden. Hiervoor is een bestuurder van een onderneming voor verantwoordelijk. Derden mogen erop vertrouwen dat hetgeen in het handelsregister is opgenomen juist en volledig is.

 • Benodigde juridische documenten:
  denk na over benodigde handelsovereenkomsten, algemene voorwaarden, een privacyverklaring, een cookieverklaring, arbeidsovereenkomsten en reglementen.

 • Bescherming van intellectueel eigendom:
  in dit kader kunnen bepaalde registraties, licenties of geheimhoudingsbepalingen nodig zijn.

Een te late levering of het uitblijven van een levering kan flinke schade tot gevolg hebben. U kunt in sommige gevallen uw wederpartij sommeren te leveren; wij zien regelmatig dat een sommatiebrief van ons al veel teweeg kan brengen. Ook kunt u aanvullende of vervangende schadevergoeding claimen. Soms kan een andere creatieve oplossing uitkomst bieden. 0900-jurist kan u hierin bijstaan, zeker wanneer er haast geboden is.

Vroeg of laat krijgt iedere onderneming te maken met wanbetalers. 0900-jurist helpt u graag met al uw vragen hierover.

Als een klant betalingsverplichtingen niet nakomt, is het zaak om op basis van een kosten-batenanalyse te bepalen wat de beste aanpak is. Het zal niet altijd nodig zijn om een incassobureau in te schakelen of aan te sturen op een gerechtelijke procedure. Soms kunt u met een kosten efficiëntere aanpak toch bereiken dat een klant betaalt.

0900-jurist kan per geval inventariseren wat de beste aanpak voor u is.
U kunt 0900-jurist bereiken via 0900-8090.

Vroeg of laat krijgt iedere onderneming te maken met onterechte betalingsverzoeken. U kunt 0900-jurist bellen met al uw vragen hierover.

Als een partij u (tegen gemaakte afspraken in) een betalingsverzoek stuurt, is het zaak om op basis van een kosten-batenanalyse te bepalen wat de beste aanpak is. Soms kunt u met een kosten efficiënte aanpak bereiken dat het betalingsverzoek wordt ingetrokken.

0900-jurist kan per geval inventariseren wat de beste aanpak voor u is.
U kunt 0900-jurist bereiken via 0900-8090.

Ga allereerst na wat de inhoud van de (mondelinge) overeenkomst is. Als het klopt dat de andere partij de afspraken niet is nagekomen, is het altijd aan te raden om telefonisch contact op te nemen met deze partij. U treedt dan eerst met de desbetreffende partij in overleg om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet baten, dan kunt u verdere stappen ondernemen. Denk aan: de partij in gebreke stellen, de overeenkomst ontbinden en schadevergoeding eisen en/ of een gerechtelijke procedure starten.

Als u niet tijdig of helemaal niet betaald krijgt, is dat erg vervelend. U wilt uw klant behouden en niet te hard handelen, maar tegelijkertijd is betaling nodig voor een goede cashflow. 0900-jurist kan u hierin bijstaan door uw klant op een vriendelijke en professionele manier aan te schrijven. 0900-jurist kan deze dienst ook op abonnementsbasis verlenen.

Als u onderhands een geldlening aan een ander verstrekt (zonder tussenkomst van een bank), is het verstandig om afspraken met de ander te maken over de terugbetaling van de geldlening. Dit zijn afspraken die zowel schriftelijk als mondeling kunnen worden gemaakt. Met schriftelijke afspraken staat u sterker omdat u over schriftelijk bewijs beschikt.

Als de lening niet wordt terugbetaald op het afgesproken moment, dan is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de leningsovereenkomst. Degene die niet nakomt pleegt wanprestatie.

Het is aan te raden om eerst telefonisch contact op te nemen met de andere partij. Soms kunt u met de betreffende partij een andere betalingsregeling treffen, als deze partij de lening niet gelijk kan aflossen. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met 0900-jurist op 0900-8090 om verdere stappen te bespreken.

Als u een rechtszaak wilt starten, bijvoorbeeld omdat u een vordering heeft, kan 0900-jurist u adviseren en u helpen met het opstellen van processtukken. Ook kan 0900-jurist u als gemachtigde bijstaan in een kantonprocedure (juridische procedure bij de kantonrechter). Indien nodig kan 0900-jurist u doorverwijzen naar een advocaat.

De grootste verschillen zijn:

Procederen:
Juristen kunnen alleen procederen als gemachtigde van hun cliënt als het gaat om vorderingen tussen burgers of bedrijven tot een bedrag van € 25.000,- of als het gaat om arbeidszaken, huurzaken of consumentenkoopzaken. Advocaten mogen daarbuiten ook procederen.

Specifieke wetten en (gedrags-)regels:
Voor advocaten gelden specifieke wetten en (gedrags-)regels die niet altijd gelden voor juristen. In dat kader wordt op advocaten ook toezicht gehouden en kunnen zij tuchtrechtelijk worden aangesproken.

Bij het inschakelen van een jurist is het van belang om te weten met wat voor een zaak u te maken hebt. U weet dan of u een jurist of een advocaat nodig hebt. Te allen tijde is het aan te raden om naar de kennis en ervaring van een jurist te kijken alvorens ermee in zee te gaan.

0900-jurist heeft ervaring in de advocatuur, het bedrijfsleven en de juridische tak van de accountancy. 0900-jurist blijft in opleiding om kennis en vaardigheden op peil te houden en is aangesloten bij de NEVOA: een landelijke beroepsorganisatie voor (bedrijfs)juridisch adviseurs.

0900-jurist verleent juridische diensten op het gebied van ondernemingsrecht, privacyrecht, contractenrecht, gerechtelijke procedures en aansprakelijkheid.

In beginsel geldt dat iedere persoon zijn of haar eigen schade draagt. Alleen als een andere partij aansprakelijk is, moet die andere partij de schade vergoeden. Als blijkt dat u aansprakelijk bent voor een bepaalde gedraging en voor de schade, is het de vraag of u schadeplichtig bent en voor welk bedrag. Soms heeft de schadelijdende partij namelijk eigen schuld.

Voor vragen over aansprakelijkheid en schade, kunt u bellen naar 0900-jurist: 0900-8090.

Als het product dat u hebt gekocht niet aan de overeenkomst voldoet, hebt u recht op een product dat wel voldoet. De verkoper moet dit probleem kosteloos oplossen. In de meeste gevallen zal dit betekenen dat u een nieuw product ontvangt van de verkoper of uw geld terugkrijgt. Het oplossen van het probleem mag niet te lang duren; de verkoper moet het probleem binnen een redelijke termijn en zonder te veel overlast oplossen.

Als u opgeroepen wordt om voor de rechter te verschijnen, kan 0900-jurist u juridische bijstand verlenen. 0900-jurist kan u adviseren en u helpen met het opstellen van processtukken. Indien nodig kan 0900-jurist u doorverwijzen naar een advocaat.

Schikken is in de meeste gevallen beter dan procederen. Als u partij bent in een gerechtelijke procedure, zult u dan ook vaak zien dat een rechter een schikking zal beproeven. 0900-jurist kan u adviseren en u bijstaan of vertegenwoordigen bij een schikking. Ook kunt u hier tips lezen die u kunnen helpen om tot een bevredigende schikking te komen.

Dit zal afhangen van specifieke de kenmerken van uw bedrijf, de producten die u aan klanten verkoopt en de diensten die u verleent. Bij vragen hierover kunt u bellen naar 0900-8090. 0900-jurist helpt u graag.

Specialismen: