rechtspersoon

Home > Woordenlijst > rechtspersoon

Wat is een rechtspersoon?

De “tegenhanger” van de natuurlijke persoon is de rechtspersoon; een rechtspersoon is net als een natuurlijke persoon een rechtssubject. Een rechtspersoon is in feite een organisatie of een groep mensen; een eenheid met rechten en plichten die aan het rechtsverkeer kan deelnemen.

Het Burgerlijk Wetboek bevat geen definitie van de term “rechtspersoon”. Wel zijn de privaatrechtelijke rechtspersonen die rechtspersoonlijkheid bezitten opgesomd in artikel 2:3 BW (o.a. de bv, de nv, de stichting en de vereniging) en de publiekrechtelijke rechtspersonen in artikel 2:1 BW (de staat, de provincies, de gemeenten en de waterschappen).

Wat het vermogensrecht betreft, staat een rechtspersoon met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.

Een rechtspersoon moet, wil het naar buiten treden, (uiteindelijk) altijd vertegenwoordigd worden door een mens van vlees en bloed. Een bv kan bijvoorbeeld niet zelf een aankoop doen in een fysieke winkel, maar zet daarvoor een mens in.

Specialismen: