doel­omschrijving

Home > Woordenlijst > doelomschrijving

Wat is een doelomschrijving?

Het doel van een rechtspersoon wordt in de statuten van die rechtspersoon beschreven (de doelomschrijving). Dit is bij oprichting verplicht. De rechtspersoon is gebonden aan haar eigen doelomschrijving.

Dit doel mag niet in strijd zijn met de openbare orde, omdat de rechtspersoon dan op verzoek van het openbaar ministerie door de rechtbank verboden verklaard kan worden en worden ontbonden.

Het doel van een rechtspersoon is in ieder geval in strijd met de openbare orde als het doel leidt of klaarblijkelijk dreigt te leiden tot een bedreiging van de nationale veiligheid of de internationale rechtsorde of tot de ontwrichting van de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag. Ook wordt strijd met de openbare orde vermoed als het doel leidt of klaarblijkelijk dreigt te leiden tot aantasting van de menselijke waardigheid, geweld of het aanzetten tot haat of discriminatie.

De rechtspersoon kan een beroep doen op vernietiging van een door die rechtspersoon zelf verrichte rechtshandeling, als het statutaire doel van de rechtspersoon door die rechtshandeling werd overschreden (doeloverschrijding) en de wederpartij dit wist of zonder eigen onderzoek moest weten. Dit is de externe werking van de doelomschrijving.

Specialismen: