inkoop van aandelen

Home > Woordenlijst > inkoop van aandelen

Wat is inkoop van aandelen?

Een vennootschap kan in principe eigen aandelen terugkopen van aandeelhouders; dit heet “inkoop van aandelen”. De statuten van de vennootschap kunnen de inkoop van aandelen door de vennootschap uitsluiten of beperken.

Waar kan inkoop van aandelen voor dienen? Wanneer een vennootschap voornemens is om haar geplaatste aandelenkapitaal te verminderen, kan zij dit doen door eigen aandelen in te kopen en deze vervolgens in te trekken. Hiervoor is een besluit van de algemene vergadering nodig en moeten de statuten van de vennootschap gewijzigd worden.

Inkoop van aandelen tast het eigen vermogen van de vennootschap aan. Daarom is in de wet een regeling opgenomen om dit vermogen enigszins te beschermen. De regeling voor de BV houdt in dat de vennootschap geen eigen aandelen mag inkopen als het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of als het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Een vennootschap mag geen aandelen inkopen als dit tot gevolg zou hebben dat de vennootschap, samen met haar dochtermaatschappijen, alle aandelen met stemrecht in haar kapitaal houdt.

Specialismen: