eigendom

Home > Woordenlijst > eigendom

Wat is eigendom?

Het Burgerlijk Wetboek regelt niet de economische eigendom van een goed, alleen de juridische eigendom.

De juridische eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een goed kan hebben. Een eigenaar van een goed kan dat goed vrij gebruiken, mits het gebruik niet in strijd is met rechten van anderen en mits de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.

De juridische eigendom van goederen wordt onder bijzondere titel of onder algemene titel verkregen op de in de wet beschreven wijzen.

Bij economische eigendom vindt er geen juridische eigendomsoverdracht (zoals geregeld in de wet) plaats, maar wordt de eigendom alleen feitelijk overgedragen; de juridische eigendom blijft bij de vervreemder. De economische eigendom van een goed is het recht om dat goed te gebruiken.

Veelal zal de economisch eigenaar op een later moment recht krijgen op juridische levering van het goed.

Specialismen: