bindende voordracht

Home > Woordenlijst > bindende voordracht

Wat is bindende voordracht?

In principe benoemt de algemene vergadering het bestuur. In de statuten van een bv kan echter worden bepaald dat de benoeming door de algemene vergadering geschiedt uit een voordracht; een bindende voordracht. Deze voordracht wordt bijvoorbeeld gedaan door een ander orgaan van de vennootschap.

De algemene vergadering kan aan een bindende voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigen.

Als een bindende voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht in beginsel tot gevolg dat de kandidaat is benoemd.

Specialismen: