WOR

Home > Woordenlijst > WOR

Wat is de WOR?

Volgens de Grondwet moet de wetgever regels in het leven roepen omtrent de medezeggenschap van werknemers. Regels daarover zijn onder andere opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden (“WOR”).

Volgens de WOR moet een ondernemer een ondernemingsraad (OR) instellen als in de onderneming tenminste 50 personen werkzaam zijn. De ondernemingsraad wordt ingesteld voor overleg met en vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen en de OR mag een bijdrage leveren aan de totstandkoming van belangrijke besluiten van de ondernemer. Een “ondernemer” in de zin van de Wor is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een onderneming in stand houdt. Onder “in de onderneming werkzame personen” wordt verstaan: degenen die in de onderneming werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer of op basis van een publiekrechtelijke aanstelling (bij een overheidslichaam).

De ondernemingsraad heeft volgens de WOR tenminste: het recht op overleg, het recht van advies over bepaalde belangrijke besluiten (zoals de overdracht van de zeggenschap over de onderneming), het recht van instemming voor bepaalde besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en het recht op inlichtingen en gegevens.

Specialismen: