sommatiebrief

Home > Woordenlijst > sommatiebrief

Wat is een sommatiebrief?

Een sommatiebrief kan gebruikt worden om een contractspartij (hier: de schuldenaar) erop te wijzen dat zij gemaakte afspraken niet is nagekomen. De schuldeiser/ crediteur roept de schuldenaar/ debiteur in de brief op tot nakoming van de betreffende afspraken. De sommatiebrief wordt ook wel een ingebrekestelling of aanmaning genoemd. In de brief wordt de debiteur alsnog een termijn voor de nakoming gesteld, bij gebreke waarvan een gerechtelijke procedure volgt.

Een sommatiebrief kan ook gebruikt worden om iemand aan te sporen tot het staken en gestaakt houden van het inbreuk maken op rechten (denk aan: merkrechten, auteursrechten of andere intellectueel eigendomsrechten). In het geval dat een andere partij bijvoorbeeld zonder toestemming uw merken of andere intellectueel eigendomsrechten gebruikt, kan een sommatiebrief uitkomst bieden. In de sommatiebrief kunt u ook schadevergoeding eisen.

In een sommatiebrief wordt onder andere het volgende opgenomen:

 • een opsomming van de tekortkoming(en) in de nakoming van een overeenkomst door de wederpartij of een opsomming van de inbreukmakende handelingen van een inbreukmaker;
 • de wettelijke (en contractuele) grondslag van de verplichting om na te komen of om de inbreukmakende handelingen te staken;
 • de manier waarop de wederpartij alsnog kan nakomen (bijvoorbeeld: een product repareren of een nieuw product leveren) of de manier waarop een inbreukmaker dient mee te werken aan het staken van de inbreukmakende handelingen (bijvoorbeeld door een onthoudingsverklaring en afstandsverklaring te ondertekenen); en
 • een termijn voor de nakoming van contractuele afspraken of een termijn voor het ondertekenen van een onthoudings- en afstandsverklaring en het voldoen aan gestelde voorwaarden naar aanleiding van inbreukmakende handelingen.

 • Idealiter wordt de sommatiebrief per aangetekende post, per gewone post en per e-mail (met ontvangstbevestiging) verstuurd, om er zeker van te zijn dat de sommatiebrief de wederpartij tijdig heeft bereikt. In een eventuele gerechtelijke procedure kunt u vervolgens ook bewijzen dat de wederpartij uw sommatiebrief tijdig heeft ontvangen.

  Voor meer informatie over het opstellen van een sommatiebrief, klik hier.

  Voor meer informatie over nakoming van verplichtingen, klik hier.

  Specialismen: