misbruik van recht

Home > Woordenlijst > misbruik van recht

Wat is misbruik van recht?

Degene aan wie een bevoegdheid of recht toekomt, kan de bevoegdheid of het recht niet inroepen, voor zover degene het misbruikt. Een bevoegdheid of een recht mag niet worden gebruikt voor een ander doel dan waartoe die bevoegdheid of dat recht is verleend.

Een bevoegdheid of recht kan onder meer worden misbruikt door uitoefening ervan met de bedoeling om een ander te schaden, zonder daarbij zelf een redelijk belang te hebben. Ook is sprake van misbruik van recht of bevoegdheid als gehandeld wordt in een situatie waarin grote onevenredigheid bestaat tussen het persoonlijk belang dat gediend wordt en het belang van een ander dat daardoor wordt geschaad.

Of sprake is van misbruik van bevoegdheid of recht is erg casuïstisch. Hiervoor moet altijd gekeken worden naar de concrete feiten en omstandigheden van het geval.

Specialismen: