wanprestatie

Home > Woordenlijst > wanprestatie

Wat is wanprestatie?

Als een partij (de schuldenaar) bij een overeenkomst haar opeisbare verplichting niet of niet op de juiste manier nakomt, is sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. De schuldenaar die toerekenbaar tekortkomt en in verzuim is, moet de schade die de schuldeiser daardoor lijdt, vergoeden. Als nakoming blijvend onmogelijk is, is verzuim geen vereiste.

Er is sprake van wanprestatie wanneer de tekortkoming in de nakoming van de verbintenis de schuldenaar kan worden toegerekend.

Voor meer informatie over nakoming van verbintenissen, klik hier.

Specialismen: