tekortschieten

Home > Woordenlijst > tekortschieten

Wat is tekortschieten?

Er is sprake van tekortschieten of tekortkomen in de nakoming van een verbintenis als een partij (de schuldenaar) bij een overeenkomst haar opeisbare verplichting niet of niet op de juiste manier nakomt.

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen tekortkomingen die de schuldenaar kunnen worden toegerekend (wanprestatie) en tekortkomingen die de schuldenaar niet kunnen worden toegerekend (dit speelt bij overmacht). Als de schuldenaar niet kan nakomen kan hij zich op overmacht beroepen als de tekortkoming in de nakoming buiten zijn schuld is ontstaan of niet voor zijn rekening zou moeten komen.

De schuldenaar die toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van een overeenkomst en in verzuim is, moet de schade die de schuldeiser daardoor lijdt vergoeden. Als nakoming blijvend onmogelijk is, is verzuim geen vereiste.

Specialismen: