Contracten opstellen

Contractsvrijheid of partijautonomie

In beginsel zijn contractspartijen vrij om af te spreken wat ze willen en met wie ze dat willen. Overeenkomsten zijn er in alle vormen en maten. De contractsvrijheid van partijen is wel begrensd. Partijen bij een overeenkomst moeten handelingsbekwaam zijn. Ook moet de inhoud en de strekking van een overeenkomst niet in strijd zijn met een dwingende wetsbepaling, de goede zeden of de openbare orde. Indien dit wel het geval is, zal dit in de meeste gevallen leiden tot nietigheid van de betreffende overeenkomst. Een contract om iemand schade te berokkenen is bijvoorbeeld nietig. Juridisch gezien bestaat een nietige overeenkomst niet en gemaakte afspraken kunnen daarom juridisch gezien niet worden afgedwongen. De nietigheid van een overeenkomst hoeft daarom – in tegenstelling tot de vernietigbaarheid van een overeenkomst – niet te worden ingeroepen; het geschiedt van rechtswege. 

 

Een contractspartij kan een voor hem of haar gunstige afspraak bedingen. In principe geldt dat de wederpartij die daarmee akkoord is gegaan ook aan die afspraak gebonden is. Zelfs als deze afspraak voor de wederpartij nadelige gevolgen heeft.

 

Bescherming zwakkere partijen

Huurders, werknemers en consumenten worden bij wet extra beschermd; zij worden bij wet bestempeld als zwakkere contractspartijen. Van een wetsbepaling ten gunste van deze zwakkere contractpartijen mag niet snel worden afgeweken (dwingend recht).

 

Bepaalbaarheid

Een overeenkomst moet voldoende bepaalbaar zijn. Dit betekent dat een overeenkomst duidelijk moet zijn; contractspartijen moeten weten waar het contract precies om gaat. In een overeenkomst moet informatie zijn opgenomen over de kernbedingen van de overeenkomst. Wat wordt bijvoorbeeld verkocht of gekocht, in welk aantal, voor welke prijs, wanneer, etc. Heeft u vragen?

 

Voor meer informatie of juridisch advies over het opstellen van overeenkomsten kunt u contact opnemen met 0900-jurist op telefoonnummer 0900-8090. U krijgt direct een senior bedrijfsjurist aan de lijn die jarenlang werkte als advocaat en bedrijfsjurist die u helpt met juridisch advies. Wilt u direct een juridische document laten opstellen? Klik hier.

Specialismen: